mymensingh district have 12 Upazila

1 Bhaluka 444.05 264,991
2 Trishal 338.98 336,797
3 Haluaghat 356.07 242,339
4 Muktagacha 314.71 321,759
5 Dhobaura 251.05 157,027
6 Fulbaria 402.41 345,283
7 Gaffargaon 401.16 379,803
8 Gauripur 374.07 247,945
9 Ishwarganj 286.19 306,977
10 Mymensingh Sadar 388.45 566,368
11 Nandail 326.13 328,847
12 Phulpur 580.21 459,046